GHP/GMP

Istota dobrych praktyk GHP/GMP

Jeżeli prowadzisz działalność w branży spożywczej, to z pewnością wiesz, że musisz spełnić choć minimalne wymagania, aby przejść kontrolę sanitarną. Chociaż obowiązującym systemem we wspomnianym sektorze jest HACCP, to w niektórych sektorach wystarczy GMP i GHP. Warto zaznaczyć, że dobre praktyki mogą istnieć bez HACCP, natomiast HACCP bez nich już nie. Są one częścią całego, dużego systemu. Czym są te dobre praktyki i jakie są ich cele? O tym poniżej.

Czym jest Dobra Praktyka Higieniczna?

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) to według ustawy z dnia 11 maja 2001 r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, działania, które muszą być podjęte oraz warunki higieniczne, które muszą być spełnione, na każdym etapie produkcji żywności. Celem tej praktyki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności.
Pamiętaj, że GHP powinna obejmować takie obszary, jak:

 • Lokalizacja i otoczenie zakładu;
 • Budynki i układ funkcjonalny pomieszczeń;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Proces mycia i dezynfekcji;
 • Zaopatrzenie w wodę;
 • Odpady żywnościowe;
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami;
 • Szkolenie personelu;
 • Higiena i stan zdrowia personelu;
 • Dokumentacja i zapisy.

Jaki jest cel Dobrej Praktyki Produkcyjnej?

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) jest to zbiór zasad i wymogów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez przestrzeganie odpowiedniej higieny w procesie produkcji, dbanie o jakość produktu oraz kontrolę czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i wartość produktu. Pamiętaj, że dobra praktyka produkcyjna rozpoczyna się już w momencie zakupu towarów i trwa aż do ich sprzedaży. GMP to wymóg prawny, dlatego prowadząc firmę w branży spożywczej, powinieneś taki dokument powinieneś mieć. Przykładową księgę znajdziesz na https://dokumenty-haccp.pl.

Aby system GMP dobrze prosperował w twojej firmie, osoby, które zatrudniasz, powinny opierać się na poniższym dekalogu:

 • przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że posiadasz niezbędne instrukcje i procedury;
 • pracuj zawsze zgodnie z instrukcją, a jeżeli czegoś nie wiesz pytaj się bezpośredniego przełożonego;
 • zawsze sprawdzaj czy posiadasz odpowiedni surowiec lub produkt;
 • zawsze sprawdzaj stan techniczny i higieniczny urządzeń;
 • pracuj tak, aby jak najmniej zanieczyścić produkt i pomieszczenie;
 • pracuj ostrożnie, aby zminimalizować wystąpienie pomyłek;
 • wszelkie zagrożenia oraz nieprawidłowości parametrów zgłaszaj bezpośredniemu przełożonemu;
 • dbaj o higienę osobistą oraz czystość na stanowisku pracy;
 • zapisuj parametry przebiegu procesu;
 • bądź odpowiedzialny za to, co robisz.

Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne to nie tylko obowiązek, ale same korzyści dla ciebie.